Ангелина Калинова, Елементи от STEM концепцията в обучението по технологии и предприемачество за подпомагане на личностното развитие на учениците в 1 – 4 клас

· Yearbook 2019
Author

Елементи от STEM концепцията в обучението по технологии и предприемачество за подпомагане на личностното развитие на учениците в 1 – 4 клас

Ангелина Ничева Калинова

 

STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Това е концепция за обучение, която е свързана с вдъхновяването на младите хора да се развиват в сферата на науката и технологиите. Тази концепция предполага холистичен подход в образованието – обучението по всички изучавани учебни предмети да допринасят за вдъхновяването на учениците и за възпитаването на личностни качества за успешна реализация в сферата на науката и технологиите. Разгледана в дидактически аспект тази концепция предполага единство между съдържание и организация на обучението, между преподаването и ученето.

Прилагането на STEM обучение в началното училище отговаря на едно от основните положения на тази концепция, а именно това, че развитието е необратим процес и за него са характерни благоприятни сензитивни периоди. Колкото по-рано започне да се осъществява STEM обучение, толкова по-добре. В развитите в икономическо отношение страни има реални практики на въвеждане на STEM обучение дори при най-малките деца на 3+ години.

Обект на настоящата разработка е обучението по технологии и предприемачество като елемент от STEM обучението в началното училище, а предмет - личностното развитие на учениците в обучението по технологии и предприемачество като елемент от STEM обучението в началното училище.

Целта на разработката е да представим използваните от нас подходи в обучението по технологии и предприемачество като елемент от STEM обучението за подпомагане личностното развитие на учениците от начална училищна възраст.

В хода на изследователската работа решаваме следните задачи:

  1. Изясняване същността на STEM обучението.
  2. Разработване на подходи в обучението по технологии и предприемачество за подпомагане личностното развитие на учениците.
  3. Съотнасяне на резултатите обучението по технологии и предприемачество към изискванията на пазара на труда.

Ключови думи: обучение по технологии и предприемачество, развитие, STEM обучение

ЛИТЕРАТУРА

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030/.

Иванов Г., А. Калинова. (2015). Субект-субектното взаимодействие в технологичното обучение. ИК „Кота“.

Иванов, Г., А. Калинова. (2016). Учебник по Технологии и предприемачество, 1 клас. Изд. Просвета.

Иванов, Г., А. Калинова. (2019). Учебник по Технологии и предприемачество, 4 клас. Изд. Просвета.

Закон за предучилищно и училищно образование, Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016.

Минасян, Г. (2016). Естествено учене. Образователната платформа на човещинатаНационална мрежа на родителите, С.

Пейчева, Й. (2018). Познавателна активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславкси“.

Учебни програми по технологии и предприемачество за първи, втори, трети и четвърти клас. (2015). МОН.

Electronic sources  / Електронни източници

https://itsyourturnblog.com/lets-stop-calling-them-soft-skills-9cc27ec09ecb

http://unity.bg/bg/kakvo-e-stem/

https://technomagicland.com/bg/Новини?11/11

http://pedagogika.bg/2017/12/11/znaniq-i-umeniq-2030-godina/

 

 

Контакти:

Angelina Ничева Kalinova, Докторант

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: angy_80@abv.bg

Download: 2019.03-AK_compressed

bg_BGБългарски