ATTITUDES AND SELF-EFFICACY OF TEACHERS TOWARD INCLUSION OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT IN MOTOR EDUCATION, Galena Todorova Terzieva

· Възпитание и обучение
Author

НАГЛАСИ И САМОЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ДВИГАТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Галена Тодорова Терзиева

: Целта на изследването е анализ на нагласите и самоефективността на бъдещи и действащи детски и начални учители за приобщаване на деца с различни увреждания в двигателното обучение. В тази статия се представят резултатите, свързани с децата със зрителни увреждания.

Проучването обхваща контингент от 723 лица - 240 детски учители, 143 начални учители и 340 студенти, завършващи специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Основен метод на изследването е анкетният. Участниците попълват модифицирани и адаптирани варианти на две анкетни карти: „Нагласи към обучение на лица с физически увреждания по физическо възпитание“ на Кудлачек и „Скала за самоефективност за приобщаване в обучението на учители по физическо възпитание“ на Блок.

Резултатите показват, че респондентите са със сравнително положителни приобщаващи нагласи и са по-скоро уверени в способностите си да включат дете със зрително увреждане в приобщаващото физическо възпитание.

Ключови думи: адаптирано физическо възпитание; приобщаване; детски учители; начални учители; студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

ЛИТЕРАТУРА

Наредба за приобщаващото образование – НПО (2017), обн. в ДВ, брой 86 от 27.10.2017 г. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137177670

Петров, Д. (2010). Когнитивни и социокогнитивни модели за саморегулация   на протективното сексуално поведение. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, книга „Психология“, 100, 257 – 274.

Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers’ Attitudes towards Integration/Inclusion: A Review of the Literature. European Journal of Special Needs Education, 17 (2), 129 – 147.

Block, M. E., Hutzler, Y., Barak, S., & Klavina, A. (2013). Creation and Validation of the Self-Efficacy Instrument for Physical Education Teacher Education Majors towards Inclusion. Adapted Physical Activity Quarterly, 30, 184 – 205.

Fulcher, L.  (2020). The Benefits Of Sport And Exercise For The Visually Impaired https://www.blindsportsnsw.com.au/benefits-of-sport-for-visually-impaired-laurens-article/

Lieberman, L.J., Houston-Wilson, C., & Kozub, F.M. (2002) Perceived barriers to including students with visual impairments in general physical education. Adapted Physical Activity Quarterly, 19(3), 364-377

Petkova, A., Kudláček, M., & Nikolova, E. (2012). Attitudes of Physical Education Students (Last University Year) and Physical Education Teachers toward Teaching Children with Physical Disabilities in General Physical Education Classes in Bulgaria. European Journal of Adapted Physical Activity, 5(2), 82 – 98.

 

ЛИТЕРАТУРА

Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers’ Attitudes towards Integration/Inclusion: A Review of the Literature. European Journal of Special Needs Education, 17 (2), 129 – 147.

Block, M. E., Hutzler, Y., Barak, S., & Klavina, A. (2013). Creation and Validation of the Self-Efficacy Instrument for Physical Education Teacher Education Majors towards Inclusion. Adapted Physical Activity Quarterly, 30, 184 – 205.

Fulcher, L.  (2020). The Benefits Of Sport And Exercise For The Visually Impaired https://www.blindsportsnsw.com.au/benefits-of-sport-for-visually-impaired-laurens-article/

Lieberman, L.J., Houston-Wilson, C., & Kozub, F.M. (2002) Perceived barriers to including students with visual impairments in general physical education. Adapted Physical Activity Quarterly, 19(3), 364-377

Ordinance on Inclusive Education (2017), prom. in SN, issue 86 of 27.10.2017 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137177670

Petkova, A., Kudláček, M., & Nikolova, E. (2012). Attitudes of Physical Education Students (Last University Year) and Physical Education Teachers toward Teaching Children with Physical Disabilities in General Physical Education Classes in Bulgaria. European Journal of Adapted Physical Activity, 5(2), 82 – 98.

Petrov, D. (2010). Cognitive and sociocognitive models for self-regulation of protective sexual behavior. Yearbook of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Philosophy, book “Psychology”, 100, 257 – 274.

 

 Download full paper

Контакти:

Assist.  Проф. Галена Тодорова Терзиева, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: gtterzieva@abv.bg

bg_BGБългарски