EXTRACURRICULAR PHYSICAL ACTIVITY IN BULGARIA, EUROPE AND THE WORLD, Donka Dincheva Zheleva-Terzieva

Author

ИЗВЪНУРОЧНАТА ФИЗКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И СВЕТА

Донка Динчева Желева-Терзиева

 

: Статията прави обзор на извънурочната физкултурна дейност в световен план. Особено и обширно внимание е отделено на организацията ѝ в Европа и в частност в Република България, като част от Европейското образователно пространство. Подробно са разгледани причините за моментното състояние и ефективността на съвременните форми на извънурочната дейност в нашата страна. В края са изложени авторски идеи за подобряването ѝ с цел провокиране мотивация и включване на подрастващите в дейности със спортна насоченост.

Ключови думи: extracurricular forms, physical education, world review

ЛИТЕРАТУРА

Алипиева, Л., К. Бошнакова, С. Тодоров (2002). Сравнителен анализ на резултати от проучване на извънурочната и извънучилищната спортна дейност. Спорт и наука, изв. брой, 155-162.

Банков, П., Е. Николова (2002). Проблеми на управлението на извънурочната и извънучилищната дейност по физическо възпитание и спорт. Спорт и наука, изв. брой, 169-173.

Гюрова, В. (2012). За правата на детето и възпитанието. Педагогика, кн. 6, год. LXXXIV, 903-911.

Димитрова, З. (2015). Извънкласни форми на обучение по физическо възпитание и спорт за деца от начална училищна възраст. Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 8.2, 83-87.

Иванов, С. (2002). Образователните промени във ФВС – равносметка за 10 години. Спорт и наука, изв,бр., 53-56.

Йорданов, С., Е. Николова, Ц. Димитрова. (2002). Съвременни тенденции в развитието на извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт. Спорт и наука, 3, 100-107.

Кинов, С. (2014). Извънурочната дейност в системата за физическо възпитание и спорт, Автореферат, Благоевград.

Рачев, К. (2002). Актуални проблеми на физическата култура. Спорт и наука, изв. брой, 17-27.

Hardman, K. (2008). Physical Education in Schools: A Global Perspective. Kinesiology, 40(1), 5-28.

​Benefits of After-School Sports and Extracurricular Activities. – http://www.pegasuscharter.org/importance-of-extracurricular-activities–sports.html [Accessed on 20.04.2020]

Physical Education and Sport at School in Europe. – https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/physical-education-and-sport-school-europe_en [Accessed on 25.02.2020]

ЛИТЕРАТУРА

Alipieva, L., K. Boschnakova, S. Todorov (2002). Comparative Analysis of Results from a study of Extracurricular and Extracurricular Sports Activities. Sport & Science, extraordinary number, 155-162.

Bankov, P., E. Nikolova (2002). Problems of Management of Extracurricular and Extracurricular Activities in Physical Education and Sports. Sport & Science, extraordinary number, 169-173.

Dimitrova, Z. (2015). Extracurricular Forms of Education in Physical Education and Sports for Children of Primary School Age. Scientific works of the University of Ruse, 54 (8.2), 83-87.

Hardman, K. (2008). Physical Education in Schools: A Global Perspective. Kinesiology, 40(1), 5-28.

Gyurova, V. (2012). For the Rights of the Child and Upbringing. Pedagogy, 6, LXXXIV, 903-911.

Ivanov, S. (2002). Educational Changes in FVS – Balance Sheet for 10 years. Sport & Science, extraordinary number, 53-56.

Yordanov, S., E. Nikolova, Ts. Dimitrova. (2002). Modern Trends in the Development of Extracurricular Activities in Physical Education and Sports. Sport & Science, 3, 100-107.

Kinov, S. (2014). Overtime Activities in the System of Physical Education and Sports, Abstract, Blagoevgrad.

Rachev, K. (2002). Current Problems of Physical Culture. Sport & Science, extraordinary number, 17-27.

Benefits of After-School Sports and Extracurricular Activities. – http://www.pegasuscharter.org/importance-of-extracurricular-activities–sports.html [Accessed on 20.04.2020]

Physical Education and Sport at School in Europe. – https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/physical-education-and-sport-school-europe_en [Accessed on 25.02.2020]

Download full paper

Контакти:

ас. Донка Динчева Желева-Терзиева

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: donkazeleva@gmail.com

bg_BGБългарски