PRACTICAL TRAINING FOR STUDENTS IN SOCIAL PEDAGOGY, CARRIED OUT DURING STATE OF EMERGENCY, Tsveta Apostolova Delcheva

Author

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Цвета Апостолова Делчева

: В материала се представя организацията и провеждането на текуща учебна практика и преддипломен стаж на студенти от специалност „Социална педагогика“ в Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Извънредното положение, обявено вследствие пандемията от COVID-19 налага да се разучават, разработват и прилагат нови, неприлагани до момента в практическата подготовка на бъдещите специалисти формати. Извеждат се нововъзникнали проблеми в организацията, отчитането и оценяването и се споделят решения, в които активно участват всички субекти – академични ръководители, ментори от институциите, студентите от двете форми на обучение – редовна и задочна. Представят се резултати от онлайн анкетно проучване сред студентите и се правят изводи за ефективността от алтернативното провеждане на практиката. Споделя се и визията на автора за въвеждане на нови елементи в организацията и протичането на процеса на практическа подготовка на студентите от следващи випуски.

The article presents the results from an on-line survey, carried out among the students and draws conclusions about the effectiveness of the alternative organization of the training. The author also shares ideas about the inclusion of new elements in the organization an implementation of the practical training of future students.

Ключови думи: социална педагогика, практическо обучение, извънредно положение

ЛИТЕРАТУРА

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища. ДВ, бр.99 от 9 Ноември 2004г.

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, „магистър“ и „специалист“. ДВ, бр.76 от 6 Август 2002г.

Стратегия за практическото обучение на студентите – ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, СДК за придобиване на допълнителна професионална квалификация в ПФ за периода 2014 – 2018 година (Стратегия, 2014).

https://www.unomaha.edu/college-of-public-affairs-and-community-service/social-work/practicum/page-fe-covid-19-practicum-info.php

Download full paper

Контакти:

доц. Цвета Апостолова Делчева, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: cvetadelcheva@gmail.com

bg_BGБългарски