SEMANTIC APPROACH IN MUSICAL EDUCATION IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS, Diana Veskova Petkova

· Възпитание и обучение
Author

СЕМАНТИЧЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Диана Вескова Петкова

Резюме: Приложението на семантичния подход в музикалната педагогика отговаря на редица търсения в художествено - познавателна дейност. Той дава ключ към смисловия анализ на художественото произведение и включва достиженията на различни научни дисциплини. В статията са разгледани основните компоненти на семантичен анализ и йерархичните структури в приложението им в обучителния процес.

Анализирани са възможностите на специализирани музикални компютърни програми и Часовникът на K. Хевнер като педагогическа технология, подпомагаща семантичния анализ.

Ключови думи: семантичен, музикално обучение, специализиран музикален софтуер, Часовникът на Хевнер

ЛИТЕРАТУРА

Далхауз, К. (2004). Музикална естетика. Пигмалион, Пловдив.

Медушевский, В. В. (1993). Интонационная форма музыки. изд.Композитор.

Петкова, Д. (2016). Семантика на музиката. Докторантска Академия, бр.2, 55. София: Изд. Веда Словена.

Шаймухаметова, Л. Н. (1999). Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. Москва, ISBN: 5-13-000027-7

Bisesi, E., Eckl, F., & Parncutt, R. (2013). What Emotions and Free Associations Characterize Different Musical Styles?. In The 3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä, Finland, June 11-15, 2013. University of Jyväskylä, Department of Music.

Hevner, K. (1937). The aesthetic experience: a psychological description. Psychological Review44(3), 245.

http://khanograf.ru/arte/ Борис_Йоффе (последно посетена 30.06.2020 г)

ЛИТЕРАТУРА 

Bisesi, E., Eckl, F., & Parncutt, R. (2013). What Emotions and Free Associations Characterize Different Musical Styles?. In The 3rd International Conference on Music & Emotion, Jyväskylä, Finland, June 11-15, 2013. University of Jyväskylä, Department of Music.

Dahlhaus, C. (1982). Esthetics of music. Cambridge University Press. Translated in Bulgarian and published by Pygmalion, 2004.

Hevner, K. (1937). The aesthetic experience: a psychological description. Psychological Review44(3), 245.

http://khanograf.ru/arte/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%99%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5 (last visited 30.06.2020)

Medushevsky, V. V. (1993). Intonation form of musicM.: Composer. (translated from Russian: Медушевский, В. В. (1993). Интонационная форма музыки.)

Petkova, D. (2016). Semantics of Music, Graduate Academy Journal, 2 (55),   Sofia: Veda Slovena,  (Translated from Bulgarian)

Shaymukhametova, L. N. (1999). Migratory intonation formula and semantic context of musical theme. ISBN: 5-13-000027-7

 

Download full paper

Контакти:

Assist. Проф.  Диана Вескова Петкова, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: diana_veskova@yahoo.com

bg_BGБългарски