SOUND-LETTER ANALYSIS IN THE CONTEXT OF LINGUODIDACTIC COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY TEACHERS, Desislava Ilcheva Siderova

Author

ЗВУКО-БУКВЕНИЯТ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТА НА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Десислава Илчева Сидерова

 

: Настоящото проучване разглежда звуко-буквения анализ на думата като представителна процедура при формирането на лингвометодическата компетентност на студентите с професионална квалификация „начален учител“. Цели се извеждането на подходящ алгоритъм за приложението на този вид анализ в университетското образование съобразно актуалното учебно съдържание в началния етап на основна образователна степен. В изследването са включени 309 студенти в Тракийски университет – град Стара Загора. Чрез тестиране с критериално ориентиран тест и последващото приложение на дескриптивна статистика са разгледани типичните трудности при овладяването на звуко-буквения анализ на думата в ракурса на успеваемостта на студентите в познавателната област на фонетиката на съвременния български език. На база на проведеното изследване се предлага алгоритъм за осъществяване на звуко-буквения анализ на думата съобразно изведените приоритети в лингвометодическата подготовка на студентите с оглед бъдещата им професионална реализация като учители.

Ключови думи: лингводидактика, фонетика, компетентност, алгоритъм

ЛИТЕРАТУРА

Арнаудова, А. (2016). Влияние на интегративния подход за изучаване на английски език чрез екологично учебно съдържание върху езиковите знания на студентите по педагогика. Годишник на Педагогически факултет, Тракийски университет. Том 13. Стара Загора.

Георгиева, М. (2002). Обучението по български език в началното училище. Шумен: Епископ Константин Преславски.

Димчев, К. (2010). Основи на методиката на обучението по български език. София: Св. Климент Охридски.

Желязкова, З. (2018). Ефективно усвояване на английска граматика (за английската граматика, между каноничното и иновативното). Стара Загора.

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (2012). Официален правописен речник на българския език. София: Просвета - София.

Институт за български език при БАН (2002). Нов правописен речник на българския език. София: Хейзъл.

Танкова, Р. (2012). Алтернативи по пътя на грамотността. Технологии за обучение по четене и писане на деца и неграмотни възрастни. София: Просвета - София.

Borisova, T. (2020). Reading Comprehension – a Problem for the Pedagogical Students. Pedagogy, 5(92).

 

Нормативни документи

Учебна програма по български език и литература за 1. клас (2015)

Учебна програма по български език и литература за 2. клас (2016)

Учебна програма по български език и литература за 3. клас (2017)

Учебна програма по български език и литература за 4. клас (2017)

Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.)

ЛИТЕРАТУРА

 Arnaudova, A. (2016). Vliyanie varhu integrativniya podhod za izuchavane na angliyski ezik chrez ekologichno uchebno sadarzhanie varhu ezikovite znania na studentite po pedagogika. Godishnik na Pedagogicheski fakultet, Trakiyski universitet. Tom 13. Stara Zagora.

Borisova, T. (2020). Reading Comprehension – a Problem for the Pedagogical Students. Pedagogy, 5(92).

Dimchev, K. (2010). Osnovi na metodikata na obuchenieto po balgarski ezik. Sofia: Sv. Kliment Okhridski

Georgieva, M. (2002). Obuchenieto po balgarski ezik v nachalnoto uchilishte. Shumen: Episkop Konstantin Preslavski.

Institut za balgarski ezik Prof. Lyubomir Andreychin (2012). Ofitsialen pravopisen rechnik na balgarskiya ezik. Sofia: Prosveta - София.

Institut za balgarski ezik pri BAN (2002). Nov pravopisen rechnik na balgarskiya ezik. Sofia: Heyzal.

Tankova, R. (2012). Alternativi po patya na gramotnostta. Tekhnologii za obuchenie po chetene i pisane na detsa i negramotni vazrastni. Sofia: Prosveta - София.

Zhelyazkova, Z. (2018). Efektivno usvoyavane na angliyskata gramatika (za angliyskata gramatika, mezhdu kanonichnoto i inovativnoto). Stara Zagora.

 Download full paper

Autor Info:

ас. Десислава Илчева Сидерова

Педагогически факултет

Тракийски университет, Стара Загора, България

e-mail: desiti@abv.bg

bg_BGБългарски