THE STUDENT PORTFOLIO – INTERACTIVE TECHNOLOGY FOR QUALITY OF THE PRACTICAL PEDAGOGICAL PREPARATION OF THE STUDENTS, Tiha Atanasova Delcheva,  Elena Georgieva Georgieva

· Yearbook 2020
Author

УЧЕБНОТО СТУДЕНСКО ПОРТФОЛИО - ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРАКТИЧЕСКАТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ

Тиха Атанасова Делчева, Елена Георгиева Георгиева

 

: Представен е модел на учебно рефлексивно-диалогично студенско портфолио за повишаване качеството и ефективността на педагогическите практически компетенции на студентите по време на практическата им академична подготовка. Методологична основа на модела са рефлексивния подход, теорията за мотивацията и за развитие на уменията. Структурата на модела включва целеви, структурно-съдържателен, организационно-процесуален и оценъчен блок. Съдържанието и процесът на разработване на учебното портфолио отразяват нивото на сформираност на трите ключови компетентности на учителите: за работа с другите; за работа със знания, технологии и информация; за работа с обществото.

Технологията включва разнообразни рефлексивни по характер упражнения, вариативно-творчески учебни задачи с диалогичен стил, с практическа насоченост, рефлексивни похвати, методи, средства и форми на организация.

Критериите за оценка и самоценка са: професионално-ценностно- когнитивен и професионално-операционно-дейностен. Показтелите са: мотивационен; когнитивен-двупосочен рефлексивен обоснован анализ/самоанализ; взаимнооценяване и самооценяване; вариативно- творчески предложения.

Ключови думи: рефлексивно-диалогично портфолио, рефлексивна технология, външна и вътрешна мотивация

ЛИТЕРАТУРА

Василев, В. (2005). Психолого-методологични, теоретични и приложни проблеми на рефлексията. автореферат. С.

Величков, А. (1989). Личност и вътрешна мотивация. Психология на личния контрол. С.: Изд. Българска академия на науките.

Вълчев, Р. (2006). Книга на водещия. Интерактивни методи и групова работа в съвременното образование. С.: Център „Отворено образование”.

Гоффман, Е. (1984). Представление себя другим. Современная зарубежная социальная психология. Тестьi. под ред. Г.М. Андреевой.

Гюрова, В., В. П. Зелеева. (2012). Портфолио в системной оценке качества образования. Ученьiе записки Казанского унивеситета. 154, (6) Гуманитарньie науки.

Минчев, Б. (1991). Ситуации и умения. С.: Университетско издателство “Св Климент Охридски”.

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  МОН, С.

Славин, Р. (2004). Педагогическа психология. С.: изд.Наука и изкуство.

Спенсер-мл., Сайн М. Спенсер. (2005). Компетенции на работе. Пер. с англ, М.

Хуторской, А. В. (2013). Компетентностньiй подход в обучении. Научно-методическое пособие. М.: Издательство “Эйдос”; Издательство Института образования человека, 73 с.: ил. (Серия “Новые стандарты”).

Шарланова, В. (2014). Образование и кариерно развитие. Стара Загора.

Creetham, G., G. Chivers. (1998). The reflective (and competent) practitioner: a model of professional competence which seeks to harmonized the reflective practitioner and competence-based approaches. Journal of European Industrial Training, 22 (7).

Dysthe, O. et al. (2011). Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective; macro-, meso- and micro-level. 36 (1).

ЛИТЕРАТУРА

Creetham, G., G. Chivers. (1998). The reflective (and competent) practitioner: a model of professional competence which seeks to harmonize the reflective practitioner and competence-based approaches. Journal of European Industrial Training, 22 (7).

Dysthe, O. et al. (2011). Portfolio practices in higher education in Norway in an international perspective; macro-, meso- and micro-level. 36 (1).

Goffman, E. (1984). Representing oneself to others. Modern foreign social psychology. Tests. ed. G.M. Andreev.

Gyurova, V., V. P. Zeleeva. (2012). Portfolio in the systematic assessment of the quality of education, teaching notes of the University of Kazan. 154 (6) Humanities.

Hutorsky, А. V. (2013). Competence approach in teaching. Scientific and methodical manual. M .: Eidos Publishing House; Publishing House of the Institute of Human Education, 73 pp.: ill. (New Standards Series).

Минчев, Б. (1991). Ситуации и умения. S.: University Publishing House “St. Kliment Ohridski”.

Ordinance № 15 of July 22, 2019 on the status and professional development of teachers, principals and other pedagogical specialists. MES, C.

Sharlanova, V. (2014). Education and career development. Стара Загора.

Slavin, R. (2004). Pedagogical psychology. Science and Art Publishing House.

Spencer, Jr., Saine M. Spencer. (2005). Work Competencies. Per. with English, M.

Valchev, R. (2006). The host’s book. Interactive methods and group work in modern education. S.: Open Education Center.

Vasilev, V. (2005). Psychological-methodological, theoretical and applied problems of reflection. abstract. S.

Velichkov, A. (1989). Personality and intrinsic motivation. Psychology of personal control. S.: Ed. Bulgarian Academy of Sciences

 

Download full paper

Контакти:

Проф. Tiha Атанасова Delcheva, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: ahitdelcheva@abv.bg

Elena Georgieva Georgieva, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: elenataneva7@ gmill.com

bg_BGБългарски