Румяна Неминска, Проучване на академични преподавателски практики за приложение на изследователско обучение

· Yearbook 2019
Author

ПРОУЧВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБУЧЕНИЕ

 (Емпирично изследване)

Румяна Илчева Неминска

 

Резюме: The article presents part of an ongoing study to examine the level of application of research training in an academic setting. This paper focuses on the empirical data and the results from a survey of university professors from the Faculty of Education at Trakia University. It deals with the problem in two areas: scientific-theoretical and reflexive-empirical. The scientific and theoretical part reflects on the relation between the quality of training and research training. The reflexive-empirical part outlines the results and summaries of the study. The survey used to conduct the survey examines areas such as reflection and self-reflection in teaching.

Ключови думи: research training, methodology, higher education [in Bulgarian]

ЛИТЕРАТУРА

Bell, Urhahne, Schanze, Ploetzner. (2010). Collaborative inquiry: Learning: Models, Tools, and Challenges. International Journal of Science Education, Vol. 32, ISSN 0950-0693

Борисова, T. (2017). Основи на четивната грамотност. Ямбол: Диагал принт, ISBN 978-954-314-083-1

Brookfield, S. (2000). The concept of critical reflective practice. In A. L. Wilson & E. R. Hayes (Eds.), Handbook of adult and continuing education (pp. 33-49). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Burnham and Anderson. (2002). Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information – Theoretic approach. Wildlife Management Member, 67, DOI: 10,1007/b97636)

Георгиева, Д. (2019). Алтернативна комуникация при лица със слухови нарушения, Зрително възприемане на речта. Ст. Загора: Тракийски университет, ISBN 978-954-314-093-0

Дончева, Й. (2016) Рефлексивни характеристики на интерактивната образователна среда в началното училище. В: Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски“ , pp. 94-101, ISBN 2367-7481

Кожухарова, Г. (2015) Философска и методологична същност на концептуалния подход. Педагогически форум, 2, DOI: 10.15547 / PF.2015.015.

Лазарев, В. С., Ставринов, Н. Н. (2006). Критерии и уровни готовности педагога к исследовательской деятельности. Pedagogics, с. 51-59, https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-urovni-gotovnosti-pedagoga-k-issledovatelskoy-deyatelnosti-1

Петров, П. (2016). Съвременна дидактика. изд. Авагард Прима, ISBN 978-619-160-688-7

Контакти:

доц. Румяна Илчева Неминска, д-р

Тракийски университет - Стара Загора

Педагогически факултет

е-mal: neminska@abv.bg

Download: 2019.08-RN_compressed

bg_BGБългарски