Галена Терзиева, Тенденции в професионалната компетентност на учителя за адаптирано физическо възпитание

· Yearbook 2019
Author

Тенденции в професионалната компетентност на учителя за адаптирано физическо възпитание

Галена Тодорова Терзиева

 

РезюмеС регламентирането на приобщаващото образование в Р България се поставят нови изисквания към професионалната компетентност на учителите. Физическото възпитание е неразделна част от образователния процес на децата със специални образователни потребности. В този контекст в доклада се анализират тенденциите в професионалната компетентност на учителя за адаптирано физическо възпитание в различни страни.

Ключови думи: деца със специални образователни потребности, адаптирана физическа активност, детски и начални учители

ЛИТЕРАТУРА

15 Standards of Specialized Knowledge, http://www.apens.org/15standards.html [last visited on 20.09.2019 г.]

Дашева, Д., Джобова, Ст. и кол. (2015). HРъководство по Теория на професиите в спортните училища (IХ - XII клас). София. БОЛИД ИНС.

Delcheva, Ts. (2018). About The Correspondence Between The Training Of Future Social Workers And The Social  Practice, World Science, Vol.5, № 1 (29).

Образователна квалификация, НСА, http://www.nsa.bg/bg/page,131 [последно посетен на 20.09.2019 г.]

Klavina, A., Kudláček, M., (2011). Physical Education for Students with Special Education Needs in Europe: Findings of the EUSAPA Project.  European Journal of Adapted Physical Activity, 4 (2), 46-62.

Kudláček, М., Ješina, О., Flannagan, P. (2010). European Inclusive Physical Education Training. Advances in Rehabilitation, 3, 14-17.

Kudláček, M., Morgulec-Adamowicz, N., Verellen, J. (2010). European Standards in Adapted Physical Activity. Olomouc.

Магистърска програма "по Адаптирана физическа активност и спорт, НСА, http://www.nsa.bg/bg/page,1403 [последно посетен на 20.09.2019 г.]

Магистърска програма "по Адаптиран спорт и приобщаващо образоване, НСА, http://www.nsa.bg/bg/page,2114 [последно посетен на 20.09.2019 г.]

Николова, М. (2009). Социална и образователна интеграция на хора с увреждания чрез адаптирана физическа активност и спорт. София. НСА ПРЕС.

Николова, М., Милева, Ел., Пенева, Б. (2006). Европейската образователна политика и българският модел за висше образование и професионална подготовка по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания. Спорт и наука, бр. 2. София.

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №203 „Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата)“ www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/490302.pdf [последно посетен на 20.09.2019 г.]

Сидерова, Д. (2016). Развиване на професионална компетентност на бъдещи начални учители чрез използването на комуникативни стратегии към текста. Годишник на Педагогически факултет-ТрУ, том 13, стр. 128-139, Стара Загора.

 

 

Контакти:

Галена Тодорова Терзиева, ас., д-р

Тракийски университет - Стара Загора

Педагогически факултет

Република България

e-mail: gtterzieva@abv.bg

Download:2019.07-GT_compressed

bg_BGБългарски