Иванка Шивачева-Пинеда, Възпитанието между семейството и училището

· Yearbook 2019
Author

Възпитанието между семейството и училището

Иванка Николаева Шивачева-Пинеда

 

Резюме: В статията е представен анализ на основанията на родители и професионални педагози в съществуващия задочен спор между тях за отговорностите им относно възпитанието на децата. Години наред в публичното пространство съществува спор и взаимни обвинения между два от водещите фактори във възпитанието на децата – родителите и учителите. В научната литература подобна дискусия липсва поради яснотата и категоричността в теоретичните концепции. Въпреки това, има смисъл да се анализират основанията на двете страни, които са основни участници (или трябва да бъдат такива) в практическата реализация на възпитателния процес. Настоящата статия е опит да се акцентира вниманието върху възможностите, задълженията и ограниченията при възпитанието на децата в семейството и училището.

Ключови думи: възпитание, семейство, родители, училище, педагози, общество

ЛИТЕРАТУРА 

Чавдарова-Костова, С. (2016). Процесът на възпитанието в семейната среда. В: Съст. С. Чавдарова-Костова. (2016). Възпитанието (с. 242-261). София: Университетско изд. „Св. К. Охридски“.

Чавдарова-Костова, С. (2016). Процесът на възпитанието в училищната среда. В: Съст. С. Чавдарова-Костова. (2016). Възпитанието (с. 262-268). София: Университетско изд. „Св. К. Охридски“.

Димитров, Л. (2016). Възпитанието и образованието, прогресът на цивилизацията и съвременният свят. В: Съст. С. Чавдарова-Костова. (2016). Възпитанието (с. 24-49). София: Университетско изд. „Св. К. Охридски“.

Минчева, Г., М. Паскова. (2014). Да пораснем заедно – работилници за родители. Иновации и предприемачество, 2 (1), 3-10.

Сапунджиева, K. (2018). Възпитанието на човека на ХХI век. В: Съст. Я. Рашева-Мерджанова, И. Петкова, М. Косева. Детето и педагогиката.  (с. 62-72). София: „Просвета-София“ АД.

Шивачева-Пинеда, И. (2005). Ученикът и учителят в съвременните образователни реалности. Ямбол: Печатница „Стоев“.

Шивачева, И. (2014). Педагогическата култура на родителите. Иновации и предприемачество, 2 (1), 3-10.

Шивачева-Пинеда, И. (2018). Интелектуално възпитание. Иновации и предприемачество, 6 (4), 187-217.

 

Нормативни документи

Закон за предучилищното и училищното образование.  Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието.

Семеен кодекс. (2013). Обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г.,… изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.

 

 

Контакти:

доц. Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: ivanka.shivacheva@trakia-uni.bg

Download: 2019.01-ISh_compressed

bg_BGБългарски