Дияна Георгиева, Методът Монтесори в развитието на инициативността в процеса на общуване при деца, лишени от родителска грижа

· Yearbook 2019
Author

Методът Монтесори в развитието на инициативността в процеса на общуване при деца, лишени от родителска грижа

Дияна Паскалева Георгиева

 

Резюме: The research focus of the article is on exploring the peculiarities of initiative as an important component in communicating early childhood preschoolers deprived of parental care in order to justify and evaluate the effectiveness of using alternative technologies for its development through the application of the Montessori method. For this purpose, an experimental study involving 8 children between the ages of 2 and 3, who were raised in a medical and social home, was conducted. The results reflected the positive effects of choosing the alternative method of improving communication initiative in this marginalized group.

Ключови думи: Montessori method, initiative, communication, children deprived of parental care [in Bulgarian]

ЛИТЕРАТУРА 

Bagby, J. H., & Jones, N. A. (2010). Montessori education and practice: A review of the literature, 2007 – 2009. Montessori Life, 22, 44-48.

James W. (1991). Psychology, M.

Кузманова-Карталова, Р. (2014). Деца в риск – причини, диагностика, повлияване. В: Ст. Смиљковић, Р. Кузманова-Карталова (Ред.), Савремене тенденциjе у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким) факултетима (c. 426-433). Врање: Учитељски факултет.

Langmeier, Y., Mateichek, Z. (1984). Psihicheskaya deprivaciya v detskom vozraste. Praga.

Лавренцова, Е., Тенева, М. (2019). Отпадането от училище. Ст. Загора.

Lillard, A. S. (2012). Preschool children’s development in a classic Montessori, supplemented Montessori, and conventional programs. Journal of School Psychology, 50, 379-401.

Murray, A. (2012). Public knowledge of Montessori education. Montessori Life, 24 (1), 18-21.

Неминкса, Р. (2015). Симулационно-базирано педагогическо обучение. Ст. Загора: Изд. „Кота“.

Шивачева-Пинеда, И. (2019). Професионално-личностна рефлексия на учителя. Педагогика, 91 (5), 615-625.

Тимошенко, Е. (2015). Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания. изд. „Асеневци трейд“ ЕООД.

Тодорова-Липчева, И., Ризов, И. (2008). Поредица "Хоризонтално общество", Сдружения, съучастие, Децата в институция, Варна.

Уайнър, Г. (2011). Истинската природа на детето и методът "Монтесори". В.

Златкова-Дончева, К. (2016). Социално-педагогическа характеристика на деца в риск, отглеждани извън семейна среда.

 

Контакти:

доц. Дияна Паскалева Георгиева, д-р

Педагогически факултет

Тракийски университет - Стара Загора

е-mail: paskaldi1929@abv.bg

Download: 2019.06-DG_compressed

bg_BGБългарски